هاست لینوکس

تیتانیوم - 10 مگابایتفضای دیسک 10 مگابایت
پهنای باند ماهانه 1 گیگابایت

برنزی - 100 مگابایتفضای دیسک 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه 2 گیگابایت

نقره ای - 200 مگابایت 7 موجود استفضای دیسک 200 مگابایت
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت

طلایی - 500 مگابایتفضای دیسک 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت

یاقوت - 1 گیگابایتفضای دیسک 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 8 گیگابایت

الماس - 2 گیگابایتفضای دیسک 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 12 گیگابایت